Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In je dossier worden ook gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor je behandeling, en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals je huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

 

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het bespreken van casuïstiek uit de praktijk met collega’s of in intervisiegroepen. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar.
 • Indien je de factuur die je ontvangt ter declaratie indient bij je zorgverzekeraar, dan vraagt je zorgverzekeraar om onderstaande gegevens:
  – je naam, adres en woonplaats
  – je geboortedatum
  – de datum van de behandeling
  – een korte omschrijving van de behandeling: consult shiatsu, prestatiecode 24102
  – de kosten van het consult
  – zorgverzekeraar en klantnummer

 

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

 

 

Privacy op het gebruik e-mailadres en telefoonnummer

In je dossier staan ook je contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Je telefoonnummer wordt enkel gebruikt voor het bevestigen, herinneren, wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van gemaakte afspraken en voor het versturen van een betaalverzoek na afloop van een consult. Voor deze berichtgeving kan gebruik worden gemaakt van WhatsApp of SMS.

Je e-mailadres zal alleen met jouw toestemming worden gebruikt voor:

 • het versturen van een bevestiging, wijziging of herinnering van je afspraak
 • het informeren over relevante informatie m.b.t. de praktijkvoering of behandeling
 • het versturen van facturen.